Raadsvergadering 1 juni 2022 Jaarstukken Omgevingsdienst Groningen en Publieke Gezondheid & Zorg

Gert Drenth 2021 banner.JPG02-06-2022 18:08 02-06-2022 18:08

Raadslid Gert Drenth (CU) maakte enkele opmerkingen over deze agendapunten die u hieronder verder uitgewerkt ziet.

Jaarstukken 2021 en begroting 2023 van de Omgevingsdienst Groningen (OGD)

Op 18 mei mochten we als raad een uitgebreide toelichting op de begroting 2023 en de jaarrekening 2021 ontvangen van de ODG. Wij hebben met waardering kennisgenomen van de stukken en zien geen aanleiding om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de begroting en kunnen dus instemmen met dit voorstel.
Wel willen we ook in deze raadsvergadering aandacht vragen voor de niet uitgevoerde controles in 2021. Uiteraard hebben wij begrip voor de uitzonderlijke omstandigheden in 2021, maar als ChristenUnie vinden we het wel van belang dat deze controles in 2022 wel uitgevoerd zullen worden.

Jaarstukken 2021 en begroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling (GR) Publieke Gezondheid en Zorg (PG&Z)

Voorzitter, allereerst willen we ook langs deze weg onze waardering uitspreken voor wat de gemeenschappelijke  in de volksmond bekend als ‘de GGD’ aan werk heeft verzet in de corona periode. Een compliment is hier op zijn plaats wat de fractie van de ChristenUnie betreft.
Voorzitter we hebben kennisgenomen van de jaarrekening 2021 en de conceptbegroting 2023 en hebben daarbij nog één vraag. Wij lezen in het raadsvoorstel en in de begroting zelf dat in de 2e helft van 2022 een discussie gevoerd gaat worden over het inhoudelijke beleid en de financiën van de GGD. Mochten daaruit financiële effecten naar voren komen, dan worden die middels een begrotingswijziging verwerkt. Ook hebben we gelezen dat aan het verzoek van Eemsdelta om tot een bezuiniging te komen nog geen invulling is gegeven. Daarmee concluderen wij dat de mogelijke financiële effecten enkel tot een voordeel voor de deelnemers kan leiden. Is het college het eens met deze lezing? Of kan dit ook nog nadelig uitpakken voor de deelnemers?

Deze bijdrage is van ons raadslid Gert Drenth. Zijn bijdrage en de reactie van de wethouder is hier terug te zien en te beluisteren.

« Terug