Raadsvergadering 15 februari 2023 Plan van aanpak versterken (NCG)

IMG_2944 banner.JPGvrijdag 17 februari 2023 12:48

...Aan de andere kant is het diep triest dat er door het NCG nog steeds geen tempo in de uitvoering gemaakt wordt en er eigenlijk weer een jaar verloren is....

Ook voor 2023 heeft de gemeente Eemsdelta keurig een Plan van Aanpak opgesteld voor de versterkingsoperatie om in te dienen bij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Het lijkt zo alsof de gemeente de NCG aanstuurt en de opdrachten uitdeelt, maar we kunnen nog zoveel op papier zetten, als er sprake is van vertraging op vertraging bij de uitvoering is een Plan van Aanpak niet wat het moet zijn en is de gemeente echt niet in control.

Dit Plan van Aanpak lijkt zo niet veel meer dan het opnoemen van wat er in de afgelopen jaren is gedaan, wat is blijven liggen en wat dit jaar hopelijk wel zal worden opgepakt aan uitvoeringsprojecten. En verder is het afwachten wat er van terecht gaat komen. Voor ons als raadsleden is het een opsomming van waar we staan en wat gedaan is en nog moet gebeuren en daarmee zijn we weer op de hoogte van de stand van zaken in de versterkingsopgave in onze gemeente. We lezen ook over de zorg die er is voor onze inwoners en we zijn blij dat daar aandacht voor is in dit document.

En verder is het niet iets om blij van te worden.

Aan de ene kant is het goed dat er een soort van pas op de plaats wordt gemaakt met het aankondigen van nieuwe uitvoeringsplannen, want nu worden er geen nieuwe verkeerde verwachtingen gewekt bij onze inwoners die wachten op duidelijkheid. Aan de andere kant is het diep triest dat er nog steeds geen tempo in de uitvoering gemaakt wordt en er eigenlijk weer een jaar verloren is. Het noemen van het jaar 2028 als afrondingsjaar voor de versterkingsopgave lijkt ons wat dat betreft iets wat geheel in lijn is met het misplaatste optimisme wat we meer tegenkomen bij de NCG. We hoeven hierbij alleen maar de typologie aanpak te noemen die voor een enorme versnelling zou gaan zorgen aldus de NCG.

De ChristenUnie vraagt zich af waarom de NCG in haar persbericht doet voorkomen dat ze helemaal op schema zitten met de versterking. Wie is er gediend met een dergelijke verfraaiing van de feiten? We hopen dat in ieder geval de beoordelingen in 2023 klaar zullen zijn en dat dit jaar gebruikt gaat worden om de opgelopen achterstanden in uitvoering weg te werken. Op de hoogte zijn van de voortgang is daarbij heel belangrijk en het is vreemd dat de NCG geen inzicht geeft in de voortgang van het Plan van Aanpak van de gemeente Eemsdelta. Wat is hiervan de reden? Er zijn toch afspraken over gemaakt?

Verder begrijpen wij dat het in dit kader belangrijk is dat het college niet voor elke aanpassing van het plan terug moet naar ons als raad, zo zou er nog meer vertraging kunnen ontstaan. Wij gaan daarom akkoord met het mandateren van het college voor de looptijd van dit Plan van Aanpak. De versterkingsopgave trekt een zware wissel op de ambtenaren van de afdeling Aardbevingen de Baas en we willen ze langs deze weg veel sterkte toewensen voor dit jaar als dit plan in uitvoering gaat.     

Volgende week vrijdag gaat de Parlementaire Enquetecommissie Aardgaswinning Groningen haar eindrapport presenteren. De ChristenUnie wacht vol spanning de bevindingen van de commissie af en hoopt dat de resultaten van de gedane onderzoeken niet gaan leiden tot besluiten die nieuwe vertragingen gaan veroorzaken voor onze inwoners, die nog steeds wachten op duidelijkheid en op een veilig huis.

Op verschillende plekken kunnen mensen naar de livestream van de presentatie kijken. In de Petrus en Pauluskerk in Loppersum wordt door Platvorm Kerk en Aardbeving een bijeenkomst georganiseerd en In Garmerwolde door het Gasberaad. Het zou mooi zijn als op de website van onze gemeente te lezen is waar bijeenkomsten zijn voor mensen die graag samen met anderen willen kijken en napraten.      

Deze bijdrage is van Ina Schenkel-Zandvoort, fractievoorzitter en raadslid ChristenUnie Eemsdelta en is hier terug te zien en te luisteren. (vanaf 03:11:14 - 03:15:12)

-----------------------------------------

Op 1 februari 2023 is dit onderwerp ook in de commissievergadering besproken. Vanwege vakantie van Ina Schenkel-Zandvoort was fractieassistent Jan van Heerde de woordvoerder voor de ChristenUnie. Zijn bijdrage staat hieronder en is hier ook terug te zien en te beluisteren.

Dank u voorzitter,
Voor ons ligt het “Lokaal Plan van Aanpak Versterken”. Het is een plan met veel woorden geworden waarbij de eigenlijke opdracht aan het NCG is om de opgelopen achterstand in te lopen en dat we slechts 166 nieuwe adressen kunnen toevoegen aan de bestaande opdrachten.

Tis om droevig van te worden en vooral te blijven. Ook uzelf (wethouder Annalies Usmany) geeft aan weinig hoop te zien in de doelstellingen die u samen met uw ambtenaren -waarin veel energie en geld is gestoken- op papier heeft weten te zetten.
De frustratie druipt er hier en daar flink van af. Informatie aan de inwoners over de versterkingsoperatie en dus de veiligheid van hun woningen blijft uit of moet herschreven worden. Opnieuw uitstel, vertraging, onvolledige beoordelingen, verkeerde aannames enzovoort. Inderdaad u omschrijft het als een dirigent met de handen op de rug gebonden. En daarin voelt de fractie van de ChristenUnie met de wethouder mee. En die frustratie zal naar onze mening blijven, als de mentaliteit bij het Rijk en met name bij de NCG niet zal veranderen.

De procedure is helder. Ik citeer: “Op basis van het Besluit versterking gebouwen Groningen stelt elke gemeente jaarlijks een lokaal plan van aanpak op. Een gemeenteraad kan vervolgens haar lokale plan indienen bij de Nationaal Coördinator Groningen (hierna: NCG) na goedkeuring van het Staatstoezicht op de Mijnen (hierna: SodM). De NCG voert de versterking vervolgens uit conform het ingediende plan van aanpak. (punt of liever uitroepteken.) Hoe moeilijk kan het zijn?
Heel moeilijk dus. Op dit moment weet 44% van onze inwoners - die in de zogenoemde 'versterkingsscope' zitten-.nog steeds niet of hun huis al dan niet versterkt moet worden. De aardbeving in Huizinge is inmiddels meer dan tien jaar geleden……En de aardbevingen stoppen niet. Gistermiddag was er alweer één in Loppersum!

Over een paar dagen verwachten we het eindrapport van de parlementaire enquête over de gaswinning Groningen. Wat gaat dit daadwerkelijk opleveren? Opnieuw vertraging? Opnieuw weer een andere organisatiestructuur met betrekking tot de versterkingsoperatie en/of schadeafhandeling? We hebben inmiddels vernomen -via de website van de Tweedekamer- dat de presentatie van het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie zal plaatsvinden op vrijdag 24 februari in boerderij De Diek’n in Zeerijp. Commissievoorzitter van der Lee schrijft, ik citeer “De commissie vindt het belangrijk om haar eindrapport te presenteren in aanwezigheid van bewoners, ondernemers, agrariërs, bestuurders, deskundigen en andere betrokkenen die de commissieleden tijdens werkbezoeken aan Groningen hebben gesproken”.
Voorzitter, de fractie van de ChristenUnie vraagt zich af of de gemeenteraad van Eemsdelta -via de griffie- ook een uitnodiging krijgt om hierbij fysiek aanwezig te zijn.
Antwoord: nee,alleen via de livestream.

Nog een ander punt van verwondering of zo u wilt frustratie. Ik citeer uit het plan van aanpak: “De gemeente Eemsdelta vraagt NCG al geruime tijd om structurele voortgangsrapportages waarbij specifiek over het lokale plan van aanpak wordt gerapporteerd, en waarin een overzicht wordt gegeven van kwantitatieve en kwalitatieve prestaties. Deze voortgangsrapportages zijn tot onze spijt tot op heden niet geleverd.” In de acceptatiebrief van het NCG hebben we kunnen lezen. Ik citeer: “Via het dashboard rapporteren we u maandelijks over de voortgang van de totale operatie en die in uw gemeente. Daarnaast zullen we periodiek een rapportage voorbereiden die de voortgang laat zien ten opzichte van de opdracht voortkomend uit uw Lokaal Plan van Aanpak”. Dit is toch een toezegging van het NCG of is hier sprake van een woordspelletje? En zo niet, hoe gaan we deze broodnodige voortgangsreportages dan wel krijgen. Gaan we staatsecretaris Vijlbrief hierin betrekken?
Dank u.

Opendag ChristenUnie op 11 februari 2023

IMG_7556Tijdens deOpen dag van de ChristenUnie in gebouw Tweede Kamer in Den Haag -tevens start verkiezingscampagne- heeft Jan van Heerde tijdens het vragenuurtje met de tweedekamerleden een vraag gesteld of de ChristenUnie bereid is om een motie in te dienen om de sluiting van het Groningenveld wettelijk de regelen. Kamerlid Nico Drost, die tijdelijk mijnbouw in zijn portefeuille heeft, zou er mee aan de slag gaan.....Zie ook hier de video- en fotoreportage van deze dag.
Tevens de Opendag ook een gesprek gehad met Stieneke van der Graaf en haar mijn vragen omtrent gaswinning en procedures NCG/IMG overhandigd.

Nico Drost is afgelopen maandag met een afvaardiging -waaronder ook onze fractievooriztter Eemsdelta Ina Schenkel-Zandvoort- in onze provincie geweest om te praten over de problemen in dit gebied.

« Terug