Raadsvergadering 1 juli 2021 Kadernota 2022

header.pngvrijdag 02 juli 2021 13:56

Werkgelegenheid en aansluitende opleidingen zijn daarbij heel belangrijk en verder goed armoedebeleid dat aansluit bij de behoefte.

Algemene beschouwingen bij de Kadernota 2022 

Op het moment dat ik dit jaartal opschrijf realiseer ik me dat we volgend jaar het trieste jubileum van tien jaar aardbevingen en de gevolgen daarvan gaan beleven en nog steeds zijn er mensen die wachten. Wachten op de versterking van hun huis, wachten op een einde aan het juridische gevecht met de NAM, wachten op duidelijkheid in hun specifieke situatie. Op veel plekken in onze gemeente is de versterking op gang gekomen. In de oude vertrouwde omgeving zijn rijen woningen gesloopt en daarmee ook plekken van herinnering. De één kan er beter mee omgaan dan de ander. Door een tekort aan wisselwoningen is de wachtlijst voor een woning nog langer geworden en dat vinden wij zorgelijk, want hierdoor vertrekken gezinnen naar elders. Ook het opkopen van woningen in de sloop/nieuwbouw straten zorgt voor veel onrust. Wat gaat daarmee gebeuren, wie komen daar wonen en waar blijven de gezinnen die hun huis verkopen. De ChristenUnie is blij met de aankondiging van een woningmarktonderzoek en de daaruit voortkomende strategische woonvisie voor de gemeente Eemsdelta.

Naast veel onrust en onduidelijkheid is er ook een andere kant als gevolg van de gaswinning. We horen verhalen van mensen die heel blij zijn met hun nieuwe gasloze en levensloopbestendige huis en dan is daar het Nationaal Programma Groningen (NPG), het scholenprogramma en het zorgprogramma. Maar liefst 63 nieuwe of vernieuwde scholen zijn of worden gerealiseerd binnen het scholenprogramma en in de gemeente Eemsdelta wordt hier nog hard aan gewerkt met als hoogtepunt natuurlijk de nieuwe Campus in Appingedam.

Het zorgprogramma behelst de versterking van 55 zorggebouwen en 9 kansrijke nieuwbouwprojecten waarvan 8 in de gemeente Eemsdelta. Dankzij het zorgprogramma loopt onze gemeente straks voorop bij de nieuwe ontwikkelingen in de zorg. Door de gelden van het NPG kunnen veel gewenste projecten gerealiseerd worden in de komende jaren en het doel, “brede welvaart” is voor onze gemeente en de regio een hele belangrijke want nog steeds zien wij in de beleidsindicatoren dat dit gebied achter loopt bij de landelijke gemiddelden als het gaat om opgroeien in armoede, gezondheid, werkgelegenheid enz. en de komende jaren moet de inzet van de NPG gelden daarin duidelijke positieve veranderingen opleveren, aan te tonen door meetbare doelen. De achterstanden zijn voor de ChristenUnie onacceptabel en moeten weggewerkt worden. Werkgelegenheid en aansluitende opleidingen zijn daarbij heel belangrijk en verder goed armoedebeleid dat aansluit bij de behoefte.  

In april hebben we de begroting van dit jaar aangenomen en besluiten genomen over veel bezuinigingen, logisch gevolg daarvan is dat in deze Kadernota alleen de noodzakelijke uitgaven aan de orde zijn. Diverse belastingen en heffingen moeten nog worden geharmoniseerd in het komende jaar. De OZB gaat met de afgesproken 2.5 % omhoog en de toeristenbelasting gaat in de hele gemeente gelden. Vanuit Den Haag is een behoorlijk extra bedrag beschikbaar gesteld voor de jeugdzorg, maar dit is eenmalig en moet beslist structureel worden.

De voorgenomen herijking van het gemeentefonds valt heel slecht uit voor onze gemeente en mag zo niet doorgaan. De ChristenUnie heeft hierover contact met haar Tweede Kamer leden en we wachten vol spanning af wat een nieuw kabinet gaat beslissen over het gemeentefonds en ondertussen blijven wij in Den Haag pleiten voor meer geld. Een mooi bericht is dat de Provincie gaat investeren in fietspaden, ook in onze gemeente wordt een forse investering gedaan. Goede en veilige fietspaden is één van de speerpunten van de ChristenUnie. Fietsen is duurzaam en gezond en goede, veilige fietspaden stimuleren het gebruik van dit vervoermiddel.

Natuurlijk moet de verdubbeling van de N33 ook gewoon doorgaan, het liefst met een aquaduct onder het Eemskanaal en het geld daarvoor verwachten we ook nog steeds van de provincie.  

Dit jaar 2021 is een vreemd jaar, niet alleen door de start van de gemeente Eemsdelta met alle veranderingen die daarmee gepaard gaan, maar ook door de wereldwijde Corona pandemie. Onvoorstelbare beperkingen hebben we samen doorstaan en het lijkt erop dat we, vooral door de vaccinaties, langzaam terug kunnen naar wat we normaal vonden. Veel mensen hebben een geliefde verloren of kampen nog met de naweeën van de ziekte, ook in onze gemeente. Wij wensen ze veel sterkte toe. Gek genoeg zijn de doemscenario’s van vele faillissementen, het instorten van de economie, een enorme toename van schulden en werkloosheid tot nu toe niet uitgekomen.

Ook bij het werkplein Fivelingo, vanaf 1 januari jl. het Werkbedrijf Fivelingo geheten, zijn de over vorig jaar verwachte negatieve resultaten gelukkig niet gerealiseerd. De ChristenUnie wil na het lezen van de jaarstukken de medewerkers van het werkbedrijf een groot compliment geven. Zij hebben de door de overheid in het leven geroepen steunregelingen moeten uitvoeren en doen dat nu in de nieuwe gemeente nog steeds naast het reguliere werk. Een groot compliment waard.

Bij het agendapunt 4 Kadernota staat ook het collegeuitvoeringsprogramma. De ChristenUnie heeft als coalitiepartij haar inbreng gehad in het coalitieakkoord en hier lezen wij hoe aan dit akkoord uitvoering wordt gegeven in de komende jaren. We gaan samen werken aan onze toekomst en in achttien strategische opgaven is dit uitgewerkt. We herkennen veel van onze speerpunten in dit programma. In het sociaal beleid, in het gebiedsgericht werken, in de digitale en fysieke toegankelijkheid van de gemeente, in het werken en leren, het excellente onderwijs, in de veilige leefomgeving, in het ondersteunen van dorps- en buurthuizen, in de energievisie en bovenal in de zorg voor onze inwoners in alle levensfasen en omstandigheden.

Voor de nieuwe gemeenteraad is het een raar begin van de raadsperiode geworden met maanden vergaderen en bijeenkomen via Teams. Gelukkig kan het nu weer op anderhalve meter en hebben we wat meer contact met elkaar. Het onwennige gaat er vanaf en we zoeken en vinden onze eigen stijl van gemeenteraad zijn steeds meer. Een compliment aan de mensen van de griffie die ons daarin op een creatieve manier begeleiden en ondersteunen. Ten slotte willen wij nog een compliment geven en onze dank uitspreken richting het college en het ambtelijk apparaat. Ze hebben amper twee maanden na de begroting en de bezuinigingsoperatie een kadernota weten te presenteren ondanks corona en ondanks de moeilijke opstartperiode die hoort bij een herindeling.

Wij hopen dat iedereen kan genieten van een rustperiode in de zomermaanden om zo nieuwe energie op te doen voor de komende maanden richting alweer een begroting. Als mensen van de ChristenUnie verwachten wij het in ons leven van onze God en weten we ons door Hem gezegend en deze zegen willen wij aan het einde van onze eerste Algemene Beschouwingen in de gemeente Eemsdelta graag ook meegeven aan u allen.

Dus Gods onmisbare Zegen toegewenst op uw leven en op uw werk in de komende tijd.  

Deze bijdrage is van Ina Schenkel-Zandvoort. Haar bijdrage en de reacties hierop zijn hier terug te zien en te beluisteren.

« Terug