Raadsvergadering 24-11-2021 Financiële Tussenrapportage per 1-9-2021

Gert Drenth 2021 banner.JPGwoensdag 24 november 2021 21:19

Alle begrip voor de situatie in dit eerste jaar, maar de fractie van de ChristenUnie zou in komende rapportages wel graag zien dat concreter wordt aangegeven wanneer er wel geleverd gaat worden...

Voorzitter, voor ons ligt de eerste tussenrapportage van Eemsdelta. Een rapportage die financieel gezien positief is te noemen. Echter zien wij op onderdelen wel dat de begroting 2021 op een aantal punten ambitieus en misschien wel te ambitieus is gebleken. Voor de goede orde merken wij op dat wat de fractie van de ChristenUnie betreft dit ook alleszins te begrijpen is. Een nieuwe jonge organisatie, veel harmonisaties en daarnaast nog de last van alle beperkende maatregelen. Het ziekteverzuim is dan ook hoog te noemen en dat baart ook onze fractie zorgen.
Ook nu spreken wij onze dank uit naar allen die bij hebben gedragen aan het tot stand komen van deze rapportage. 

Voordat wij op een aantal zaken inhoudelijk ingaan, willen we nog eerst het volgende punt maken. Op meerdere plekken in de rapportage lezen we dat doelstellingen niet gehaald zijn of dat het niet gelukt is om bepaalde documenten op of aan te leveren. Voor een aantal wordt aangegeven dat dit in 2022 gerealiseerd zal worden, maar ook voor een aantal wordt geen horizon geschetst. Nogmaals alle begrip voor de situatie in het eerste jaar, maar de fractie van de ChristenUnie zou in komende rapportages wel graag zien dat concreter wordt aangegeven wanneer er wel geleverd gaat worden. In 2022 vinden wij een rekbaar begrip een aanduiding van een kwartaal zouden wij wenselijk achten. 

Inhoudelijk willen wij nog volgende zaken meegeven c.q. vragen;
Bij openbare ruimte geeft u aan dat de eerste stappen in de harmonisatie van het beleid zijn gezet. Dat is goed om te lezen. Daarnaast geeft u aan de lopende projecten in beeld zijn gebracht en zijn gepland voor uitvoering. Lopende projecten voor uitvoering plannen lijkt contrair, wij gaan ervan uit dat reeds gestarte projecten ook gewoon doorgaan en afgerond worden.
U geeft aan versterkt in zetten op de lobby voor de verdubbeling van de N33, heeft dit al iets concreets opgeleverd? 
U geeft aan dat begin 2022 het Dashboard sociaal domein op onze agenda kunnen verwachten. Daar zijn we als fractie erg nieuwsgierig naar en zien deze Dashboard dan ook met belangstelling tegemoet. 
U geeft aan een tekort te verwachten op de WMO. Een van de oorzaken is het zogenaamde abonnementstarief zo geeft u aan. Als ChristenUnie zijn we van mening dat zorg, in welke vorm dan ook, voor iedereen toegankelijk moet zijn. Maar dat voor huishoudelijke hulp best een bijdrage naar draagkracht gevraagd kan worden. Heeft het college hierover ook contacten met het Rijk of de VNG om deze regelgeving ter discussie te stellen?
In het hoofdstuk Corona lezen we dat we nog voorstellen ontvangen met betrekking tot de inzet van de verschillende middelen. Zo ook de ondersteuning van de lokale cultuur en dorpshuizen.

Voorzitter, vol verwachting klopt ons hart.

Deze bijdrage van Gert Drenth en de reactie van de wethouders is hier terug te zien en te horen.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
211124-5. Tussenrapportage.pdf877,1 kBapplication/pdfdownload

« Terug