Raadsvergadering 17 november 2021 Begroting 2022 en Perspectief 2025

Topbanner geld 944x390vrijdag 12 november 2021 09:42

Door de toenemende kosten voor energie zullen de woonlasten stijgen en daarom is de ChristenUnie blij met het schrappen van de voorgenomen extra verhoging van de onroerende zaakbelasting (OZB)...

Reactie op de begroting 2022 en het meerjarenperspectief 2023 tot 2025. 

Bij de kadernota leek het jaar 2022 op een begrotingstekort van bijna € 1,3 miljoen uit te komen, een half jaar later ziet het er gelukkig anders uit dankzij de extra middelen jeugdzorg en de effecten van de septembercirculaire. Het begrotingssaldo bij de begroting 2022 is nu bijna € 2,3 miljoen positief. Door de toenemende kosten voor energie zullen de woonlasten stijgen en daarom is de ChristenUnie blij met het schrappen van de voorgenomen extra verhoging van de OZB met 2,5 % voor 2022. We hopen dat het ook volgend jaar niet nodig zal zijn.

Onze inwoners die al in een nieuw of versterkt huis met nul op de meter zitten zullen extra blij zijn dat het huis klaar is voor deze prijsstijging. Veel mensen wonen nog in oude, slecht geïsoleerde woningen en daaronder ook veel minima. Door middel van een motie willen wij het college oproepen om na te denken over maatregelen om schulden hierdoor te voorkomen.

Dankzij extra middelen voor de Jeugdzorg, die overigens nog niet structureel zijn, en de uitwerking van de septembercirculaire schrijven we zwarte cijfers en ziet de toekomst er voor nu financieel wat beter uit, maar de herijking van het gemeentefonds pakt zeer nadelig uit voor onze gemeente zoals het nu lijkt. Dit blijft een zorgelijke ontwikkeling die niet is uit te leggen en waartegen nog volop geprotesteerd wordt met tot nu toe een weinig bevredigend resultaat. Over de jeugdzorg gesproken, afgelopen week was het de week van de pleegzorg. Is het college bereidt om hier volgend jaar op gepaste wijze aandacht aan te besteden?

Als nieuw beleid stelt u voor om voor vijf jaar € 75.000 per jaar beschikbaar te stellen voor een “Plan van Aanpak Caribische Nederlanders in Eemsdelta”  om hiermee preventieve acties en sociale programma’s te financieren voor deze bevolkingsgroep, die in onze gemeente een groeiende groep vormt. Eigenlijk zijn wij van mening dat een plaatselijke overheid hier niet voor moet opdraaien aangezien hier sprake is van een landelijk probleem, maar voor nu gaan we akkoord omdat het programma zo snel mogelijk opgestart moet worden gezien de toenemende problemen binnen deze gemeenschap.

In het jaar 2022 zullen nog diverse harmonisaties doorgevoerd moeten worden waaronder het afvalinzamelingsbeleid en daarom blijven daar eerst nog dezelfde tarieven van kracht, de toeristenbelasting wordt wel gemeente breed ingevoerd en wij hopen dat hierover inmiddels een goede communicatie heeft plaatsgevonden met de betreffende ondernemers.
De uitvoering van het coalitieakkoord komt niet in gevaar en wij willen nogmaals aandacht vragen voor goed onderhoud van voet- en fietspaden, waarbij op sommige plaatsen binnen de bebouwde kom ook wel eens kritisch gekeken mag worden naar de openbare verlichting.

Wij lezen dat er sinds kort een “Werkgroep Toegankelijkheid in Eemsdelta” bestaat en daar is de ChristenUnie heel blij mee want op veel plaatsen in onze gemeente zijn nog wel verbeteringen nodig voordat het echt goed toegankelijk is voor onze gehandicapte medemensen. Fijn dat daar weer aandacht voor is.
Uw college geeft aan te willen inspelen op het binden en aantrekken van inwoners. Iets wat wij van harte ondersteunen. Daarbij zou wat ons betreft de nadruk moeten liggen op jonge mensen en jonge gezinnen. Dit wilt u doen door onder andere een aantrekkelijke woonomgeving te bieden en zo komen wij op ons volgende punt. 

Tot twee keer toe heeft de ChristenUnie door middel van schriftelijke vragen haar zorgen uitgesproken over het opkopen van woningen door beleggers en huisjesmelkers, ontwikkelingen die het woongenot in de wijken ernstig aantasten en soms zelfs zorgen voor overlast. In de afgelopen weken bereikten ons weer berichten daarover vanuit de wijk Tuikwerd in Delfzijl. Uw antwoorden op onze vragen stelden ons niet gerust en we zijn dan ook blij met de motie van Lokaal Belang Eemsdelta. Een motie die wij zelf ook in voorbereiding hadden voor de volgende raadsvergadering en die nu dus iets eerder langskomt en door ons mede ingediend wordt.

En dan de bezuinigingsoperatie “Eemsdelta in Balans” We lezen dat de bezuinigingen voor 2021 wel gehaald gaan worden en dat die voor 2022 ook op schema liggen. Het te bezuinigen bedrag loopt in 2025 op naar € 11,4 miljoen. Uw college heeft toegezegd dat we op de hoogte gehouden worden van de cijfers. De fractie van de ChristenUnie wil ook graag meer weten over de gevolgen van deze bezuinigingen. Waar zitten de pijnpunten, waar de risico’s en hoe landen deze bezuinigingen bij de betrokkenen?  Graag dus meer duiding van deze cijfers als de Kadernota voorligt in juni volgend jaar zodat wij beter de gevolgen onze keuzes kunnen overzien.  

Ten slotte rest ons nog het uitspreken van onze dank aan college en ambtenaren voor al het werk wat weer gedaan is om tot dit boekwerk te komen. Wij zijn ons ervan bewust dat het niet makkelijk werken is onder de blijvende druk van de grote bezuinigingen, ook in eigen gelederen en daarnaast de coronapandemie.
De fractie van de ChristenUnie wenst u van harte veel energie, creativiteit, collegialiteit en uiteraard boven alles Gods Zegen toe op uw werk.

Deze bijdrage is van Gert Drenth, raadslid ChristenUnie Eemsdelta. Zijn bedrage is hier terug te zien en te beluisteren.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Motie 13. LBE Eemsdelta Opkoopplicht.pdf112,6 kBapplication/pdfdownload
Motie 19. Energiearmoede.pdf94,5 kBapplication/pdfdownload

« Terug