Aanpak kruispunt Hogelandsterweg-Proosdij pas in voorjaar 2023

Knipselgoogelearth.JPG22-03-2022 10:30 22-03-2022 10:30

Op 25-1-2022 heeft raadslid Harold Kol (CU) vragen gesteld aan het college B&W over dit kruispunt. Harold: 'deze beantwoording stelt ons ernstig teleur. In het voorjaar van 2023 pas begin van daadwerkelijke uitvoering'.

De schriftelijke vragen en de beantwoording zijn als volgt geformuleerd:

Vraag1-Kan het college aangeven wanneer het kruispunt wordt aangepakt?
Antwoord

In 2019 is door de raad van Delfzijl een krediet beschikbaar gesteld voor de vervanging van de verkeerregelinstallatie op de kruising Hogelandsterweg-Proosdij te Farmsum. In de vergadering van 16 december 2020 is door de raad van Delfzijl aanvullend krediet beschikbaar gesteld voor de aanleg van een rotonde op het genoemde kruispunt. In de raadsvergadering van 29 september 2021 heeft wethouder Ronde op mondelinge vragen geantwoord dat voor de realisatie rekening gehouden is met een bijdrage van
€ 185.000 uit de rijksimpulsregeling verkeersveiligheid. De eerste tranche 2021 was toen reeds vol, waardoor gewacht moest worden op de tweede tranche in 2022. Om deze aanvraag tijdig te kunnen doen is in januari 2022 een concept Plan van Aanpak (PvA) opgeleverd. Op basis hiervan zal zo spoedig mogelijk een projectteam worden gevormd om het PvA definitief te maken en het ontwerpproces voortvarend op te pakken en de werkelijk benodigde geldmiddelen en bijdrage in beeld te krijgen. Na het ontwerpproces, inclusief afstemming met Dorpsbelangen Farmsum en de klankbordgroep en informeren omgeving, de definitieve kostenberekening, subsidieverwerving en de benodigde besluitvorming, zal het werk voor realisatie worden aanbesteed en gerealiseerd.

Vraag2-Wanneer is het kruispunt tot veilige rotonde omgezet? Graag zien wij als ChristenUnie Eemsdelta een tijdslijn.

Antwoord
Het nog nader te vormen projectteam zal worden gevraagd de projectplanning op te maken waarmee inzicht kan worden gegeven in de te doorlopen stappen naar realisatie en de daarbij aan te houden doorlooptijden. Wij doen er alles aan alle benodigde voorbereidende werkzaamheden voor het einde van dit jaar gereed te hebben, zodat uiterlijk in het voorjaar van 2023 met de fysieke werkzaamheden voor de aanleg van de rotonde gestart kan worden.

Vraag3-Tevens is de vraag, zijn de kredieten die we als raad hebben toegezegd toereikend om de rotonde te realiseren? Of wordt er wederom voor een vervolgkrediet gevraagd?
Antwoord

Gezien de extreem hoge prijsstijgingen kan voor nu niet met zekerheid gesteld worden of het beschikbare krediet toereikend is.
Bij het verkrijgen van het benodigde krediet wordt rekening gehouden met bijdragen van zowel het rijk als de provincie Groningen.
In het raadsvoorstel van december 2020 is rekening gehouden met een bijdrage van € 185.000. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is onlangs gestart met het ontwerp van de tweede tranche van de investeringsimpuls verkeersveiligheid. Het is nog niet te zeggen wanneer de tweede tranche wordt opengesteld, maar naar verwachting zal dit in de loop van 2022 zijn. Deze Rijksbijdrage dekt tot maximaal 50% van de investeringskosten.Tevens zullen wij een beroep doen op de subsidie uitvraag Verkeersveiligheid van de provincie Groningen.
Tijdens het ontwerpproces zal tussentijds worden geraamd om tijdig te kunnen bepalen wat de hoogte moet zijn van de rijks- en provinciale bijdragen en of daarnaast het verkrijgen van een aanvullende krediet via uw raad noodzakelijk is.

Vraag4-Bestaat de klankbordgroep nog die de voormalige gemeente Delfzijl met de omwonenden heeft gevormd?

Antwoord

In het afgelopen jaar is er voor deze opgave geen contact geweest met de omgeving of leden van de klankbordgroep. Wel is in het najaar door de gebiedswethouders gesproken met Dorpsbelangen Farmsum. Ons college zet hoog in op gebiedsgericht werken. Het is gebruikelijk dat bij dergelijke projecten en tijdens het ontwerpproces nauw contact is met Dorpsbelangen en een klankbordgroep en dat ook de omgeving tijdig wordt betrokken en geïnformeerd over de plannen en de uitvoering van de werkzaamheden. Mede hierom zal zowel de gebiedsregisseur als de communicatieadviseur onderdeel zijn van het projectteam.

Harold Kol: 'deze beantwoording stelt ons ernstig teleur. In de eerste plaats, de fysieke werkzaamheden zullen pas in het voorjaar van 2023 worden gestart en in de tweede plaats zijn de uitvoeringskosten gestegen, zodat er vermoedelijk opnieuw weer door de raad een krediet beschikbaar moet worden gesteld'.

Deze bijdrage is van Harold Kol raadslid ChristenUnie Eemsdelta.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
3. beantwoordeling schriftelijke vragen fractie Christenunie kruispunt Hogelandsterweg Proosdij in F97,4 kBapplication/pdfdownload

« Terug