Raadsvergadering 28 april 2021 Regionale Energie Strategie (RES 1.0) Groningen

RES-NP_Mett_Logo.pngvrijdag 30 april 2021 15:52

De eerste winst zit echter in dat wat we zelf kunnen doen zoals het isoleren van onze huizen, het naar beneden draaien van de thermostaat, kortom het bewuster omgaan met energie, daarbij geholpen door subsidies en voorlichting....

Ons wordt gevraagd akkoord te gaan met een bod van 5,7 TWh opwek duurzame energie van RES regio Groningen tot het jaar 2030. 

De ChristenUnie is groot voorstander van het zo snel mogelijk overgaan van fossiele brandstoffen naar dat wat de natuur ons geeft aan energie in de vorm van zon en wind en andere bronnen om zo de Co2 uitstoot terug te dringen. De eerste winst zit echter in dat wat we zelf kunnen doen zoals het isoleren van onze huizen, het naar beneden draaien van de thermostaat, kortom het bewuster omgaan met energie, daarbij geholpen door subsidies en voorlichting.
Energie opwekken dichtbij door zonnepanelen op het dak en door kleine windmolens op het erf is de volgende stap en daarna komen de grote projecten in beeld, de zonneparken, de dorpsmolens en de grote windparken.

De provincie Groningen heeft de ambitie om de energieprovincie van ons land te worden en eigenlijk zijn wij dat altijd al geweest door de grote gasvondsten in onze grond. De dertig RES regio’s mogen met een bod komen van wat zij denken te kunnen bijdragen aan duurzame energie in de toekomst. Het bod van RES Groningen is na diverse overleggen dus gesteld op 5,7 TWh. Dit bod is gebaseerd op wat er al is plus dat waarover al besluiten zijn genomen.

Dat er aan de winning van energie nadelen zitten weten wij in onze regio als geen ander en hoe dan vervolgens wordt omgegaan met compensatie is ons Groningers maar al te bekend en daarom moet er een grote verandering komen als het gaat om betrokkenheid van omwonenden, draagvlak, eigenaarschap en meeprofiteren van opbrengsten. Omwonenden moeten gehoord worden en meegenomen in het proces en uiteindelijk meeprofiteren in welke vorm dan ook. Voor de RES 1.0 is inspraak van inwoners er niet geweest en dat zou in dit stadium ook weinig zin hebben gehad omdat het om al bestaande of al goedgekeurde projecten gaat.

Wat het zonder overleg met omwonenden plaatsen van windmolens en zonneparken teweeg kan brengen hebben wij in de afgelopen jaren gezien en voor de RES 2.0 zullen de zaken anders aangepakt moeten worden en de participatie van betrokken inwoners moet dan gezekerd zijn door harde afspraken over draagvlak, compensatie en de aard en duur daarvan, eventueel via wetgeving.

Voor de ChristenUnie is dat een absolute voorwaarde voor het vervolgtraject van de RES. Onze eigen visie “Ruimte voor energie” zal voor ons leidend blijven en als  initiatieven daaraan niet voldoen zullen wij als gemeente Eemsdelta geen medewerking moeten verlenen en daarbij verwachten wij van andere overheden dat onze visie ook door hen wordt gerespecteerd. 

Een ruimtelijke energiestrategie van de gezamenlijke gemeentes in onze provincie is van groot belang voor het behoud van ons karakteristieke landschap en deze strategie moet zo snel mogelijk en zo breed mogelijk tot stand komen. Verder mag het niet blijven bij energie uit zon en wind, maar moet er ook volop geïnvesteerd worden in andere bronnen zoals waterstof, warmte, restwarmte en energie op en van zee zodat de RES 2.0, RES 3.0 en verder veel breder worden dan alleen zon en wind op land. 

Waar nu de helft van de gewonnen energie naar grote verbruikers gaat zal in de toekomst voor alle inwoners duurzame energie voorhanden moeten zijn, zij ervaren de nadelige gevolgen van het opwekken en horen als eerste te profiteren zonder daarbij op kosten gejaagd te worden.
Van de geboden 5.7 TWh levert de gemeente Eemsdelta nu al 1.20 TWh (het staatje op pagina 9 van de RES zegt 1.19 maar de optelling klopt niet) en daar tegenover staan gemeentes die de 0.10 TWh nog niet halen. Dit verschil vinden wij wel erg groot.
Dat de netcapaciteit juist bij kleinere projecten niet voldoende blijkt moet echt zo snel mogelijk opgelost worden, er zijn veel lokale initiatieven die hierdoor niet door kunnen gaan of vertraging oplopen en dat is jammer.

Ook zou het goed zijn als overheden gaan proberen om de werkgelegenheid binnen de energietransitie nog te vergroten door bedrijven aan te trekken die de benodigde grondstoffen en materialen hier ter plaatse gaan produceren, te denken valt aan het maken van zonnepanelen en windmolens. Dan zouden we ook zeker weten dat de gebruikte zonnepanelen niet door uitgebuite en onderdrukte arbeiders gemaakt zijn en daar zou de ChristenUnie heel blij van worden.

Ten slotte voorzitter,
De ChristenUnie Eemsdelta gaat akkoord met het voorstel van het college namelijk het bod van 5,7TWh en stemt daarnaast in met de overige genoemde punten in dit besluit.

Deze bijdrage is van Ina Schenkel-Zandvoort,
fractievoorzitter en raadslid ChristenUnie Eemsdelta

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
210428 11. rvs RES 1.0.pdf136,0 kBapplication/pdfdownload

« Terug