Raadsvergadering 13 juli 2022 Jaarrekening 2021 en eerste rapportage 2022

Nieuwe Euro bankbiljetten.jpgdonderdag 14 juli 2022 15:36

We hebben met elkaar kunnen lezen dat u en de ambtelijke organisatie zeker niet stil heeft gezeten het afgelopen jaar. Een woord van dank voor het college en de organisatie is dan ook op zijn plek...

Jaarrekening 2021.
Vandaag een vergadering met een terugblik, een stand van zaken per heden en een vooruitblik naar volgend jaar. Maar nu eerst een terugblik. Voor ons ligt de eerste jaarrekening van de prachtige gemeente Eemsdelta. We hebben met elkaar kunnen lezen dat u en de ambtelijke organisatie zeker niet stil heeft gezeten het afgelopen jaar. Een woord van dank voor het college en de organisatie is dan ook op zijn plek. Hartelijk dank!  

We sluiten het jaar 2021 financieel gezien af met een fors positief resultaat. Het grootste deel van het resultaat heeft een boekhoudkundige achtergrond zo hebben wij kunnen lezen. Daarbij en daarom doet u ons een voorstel om het grootste deel van het resultaat opzij te zetten voor de genoemde doelen en dat kunnen wij als fractie van de ChristenUnie goed begrijpen. Ook is het goed te constateren dat we nog een bedrag kunnen toevoegen aan de algemene reserve. Alhoewel het weerstandsvermogen een mooie ratio van 1,93 laat zien, hebben we ook gezien dat de algemene reserve terug is gelopen met bijna € 4 miljoen. Zoals gezegd met een dergelijke ratio en voor één jaar is dat te overzien, maar het roept wat ons betreft wel op tot waakzaamheid met betrekking tot de inzet de algemene reserve.

Tot slot; de accountant heeft een goedkeurende verklaring met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening. Voor de rechtmatigheid een verklaring met beperking. Hoe mooi zou het zijn als volgend jaar de account, in verband met de rechtmatigheidsverklaring voor het laatst, een goedkeurende verklaring voor zowel de getrouwheid als voor de rechtmatigheid kan geven.

Eerste financiële rapportage 2022.

Dan nu de stand van zaken voor dit begrotingsjaar. Weliswaar sluit de eerste tussenrapportage met een nadelig saldo, voor het begrotingsjaar schrijven we nog steeds zwarte cijfers. En dat is goed.
We hebben gelezen dat er extra inzet van de BOA's komt en daar zijn we tevreden mee. Later deze avond/middag komen we hier ook nog op terug.

Ook hebben we gelezen van uw inspanningen om de overlast van het transport van de klei te beperken. Wij vinden het positief dat u oog heeft voor de overlast die geeft in de betreffende dorpen en kunnen ons dan ook prima vinden in deze financiële claim.

Met betrekking tot de kwijtschelding lezen we dat er minder aanvragen zijn geweest dan verwacht. Heeft het college dit ook nader geanalyseerd? Zijn er inderdaad minder inwoners met recht op kwijtschelding of weet niet iedereen de juiste weg te vinden? Hoe verhouden de aantallen zich tot eerder?

We willen het college danken voor een heldere rapportage en kunnen instemmen met het voorstel. 

Deze bijdrage is van Gert Drenth. Zijn bijdrage en de reactie van het college is hier terug te zien en te horen.

« Terug